Fisaic

o naší skupině


Mezinárodní jazyk esperanto vznikl v roce 1887 a jeho tvůrcem byl Dr. Ludvík Lazar Zamenhof. 1. Světový kongres esperantistů se konal v roce 1905 v Boulogne-sur-Mer. Esperantisté na něm přijali Deklaraci o podstatě esperanta. Potvrdili souhlas s oddělením jazyka od jakýchkoliv osobních ideálů a ochranu před zasahováním cizích ideologií. V Boulogne-sur-Mer esperantisté zvolili Jazykový výbor a Esperantskou ústřední kancelář, se sídlem v Paříži. Mezinárodní esperantský svaz UEA začal pracovat dne 28. dubna 1908.Železničáři - esperantisté v České republice se sdružují již od roku 1965, kdy byla založena Sekce esperantistů železničářů při Českém esperantském svazu a již tehdy se stala také členem Mezinárodní železničářské esperantské federace (IFEF), která sdružuje svazy z 22 zemí světa. Samotná Federace IFEF vznikla v roce 1909 na kongrese v Barceloně. Ve válečných letech byla její činnost utlumena a znova obnovila svou práci v roce 1921 a dále v roce 1949 na svém kongrese v Aarhusu. Od tohoto roku jsou pořádány pravidelně kongresy, letošní 69. mezinárodní kongres IFEF se konal ve Španělské Málaze. Skupina Esperanto ČZS FISAIC má v současné době 74 členů. Její hlavní činnost je zaměřena na rozšiřování esperanta v oblasti železniční dopravy. Členové skupiny se aktivně podílejí na práci Mezinárodní železničářské esperantské federace (IFEF), ve výboru delegátů členských zemí, v práci odborně aplikační a terminární komise, publikují odborné články a překlady s tematikou železnice.Pro členy skupiny jsou organizovány výroční schůze a konference, kde jsou na programu kromě organizačních záležitostí i přednášky, filmy a exkurze. Členové se zúčastňují mezinárodních i tuzemských akcí, kongresů, konferencí a dalších setkání. Skupina Esperanto úzce spolupracuje s Českým esperantským svazem (ČES), zemskými organizacemi IFEF a dalšími mezinárodními esperantskými organizacemi (např. IKUE, ILEI, ISAE, KELI aj.).Členové Skupiny jsou také členy jednotlivých esperantských kroužků, které působí v rámci celé ČR. Zúčastňuji se pořádaných akcí, kurzů jazyka esperanto a někteří členové tento jazyk v kurzech i vyučují.


Internacia lingvo Esperanto ekestis en la jaro 1887 kaj ĝia kreinto estis D-ro Ludvík Lazar Zamenhof. La unua Universala Kongreso okazis en la jaro 1905 en Boulogne-sur-Mer. Esperantistoj tie akceptis Deklaracion pri Fundamento de Esperanto“. Ili konfirmis aprobon pri apartigo de la lingvo de iu ajn personaj idealoj kaj protekton kontraŭ enmiksigo de fremdaj ideologioj. En Boulogne-sur-Mer esperantistoj elektis Lingvan Komitaton kaj Esperantan Centran Oficejon kun sidloko en Parizo. Universala Esperanta Asocio komencis labori la 28-an de Aprilo 1908.
Fervojistoj-esperantistoj en Ĉeĥa respubliko kolektiĝis jam en la jaro 1965, kiam estis fondita Sekcio de esperantistoj- fervojistoj sub Ĉeĥa esperanta asocio, kaj jam tiam la sekcio fariĝis ankaŭ membro de Internacia Fervojista Esperanto-Federacio (IFEF), kiu havas asociojn en 22 landoj en la mondo. La Federacio mem estis fondita en la jaro 1909 dum kongreso en Barcelono. Dum militaj jaroj estis ĝia aktivado ĉesigita, kaj ĝi denove komencis sian laboron en la jaro 1921 kaj pli denove en la jaro 1949 dum sia kongreso en Aarhus. De tiu ĉi jaro estas regule aranĝataj kongresoj. Nunjare la 69-a internacia kongreso de IFEF okazis en Hispanio, en Málaga
Esperanta grupo de Ĉeĥa landa asocio de FISAIC havas nuntempe 74 membrojn. Ĝia ĉefa agado estas celata al disvastigo de Esperanto en medio de fervoja trafiko. Membroj de la grupo aktive partoprenas laboron de Internacia Fervojista Esperanto-Federacio (IFEF), en komitato de delegitoj el landaj asocioj, en fake aplika kaj terminara sekcioj, publikigas fakajn artikolojn kaj tradukojn kun fervoja temaro.
Por siaj membroj oni organizas jarkunvenojn kaj konferencojn, dum kiuj estas en programo krome organizaj aferoj ankaŭ prelegoj, filmoj kaj ekskursoj. Membroj partoprenas internaciajn kaj enlandajn aranĝojn, kongresojn, konferencojn kaj aliajn renkontiĝojn.
Grupo Esperanto intense kunlaboras kun Ĉeĥa Esperanta Asocio (ĈEA), landaj asocioj de IFEF kaj aliaj internaciaj esperantaj organizaĵoj (ekz. IKUE, ILEI, ISAE, KELI kaj aliaj). Membroj de la Grupo estas ankaŭ membroj de unuopaj esperantaj rondetoj, kiuj aktivas enkadre de tuta Ĉeĥa respubliko. Ili partoprenas diversajn aranĝojn, kursojn de Esperanto, kaj iuj en tiuj kursoj eĉ instruas.

aktuálně

Aktivity

 • Kurzy a konference v ČR /
  Kursoj kaj konferencoj en CR

  Výroční členské schůze a konference /Jarkunvenoj kaj konferencoj
  Kurzy esperanta / Kursoj de Esperanto
  Více informací / Plu informojZDE
  • Esperanto a železnice / Esperanto kaj fervojo

   Spolupráce s mezinárodní esperantskou unií (UEA) na vytváření přednášek o železnici pro Světový kongres esperantistů
   Vytváření odborných překladů
 • Mezinárodní konference
  Internaciaj konferencoj

  Aktivní účast na mezinárodních kongresech
  Organizační zajištění kongresů (např. pro IFEF)
  Setkávání s dalšími zahraničními sekcemi
  • Publikace

   Časopis "Mezinárodní železničář"  / Internacia Fervojisto
   Časopis  "Železniční odborné sešity" Fervoj fakaj kajeroj
   Internetový občasník "Z železničního světa"/ El fervoja mondo
   ke stažení ZDE